Přerušení provozu školy - stávka

ZŠ Světlá nad Sázavou Lánecká se připojuje ke společným protestním akcím ČMOS PŠ a oznamuje vyhlášení

JEDNODENNÍ VÝSTRAŽNÉ STÁVKY. 

Den konání stávky: pondělí 27. 11. 2023 

Forma stávky: ZŠ po dobu konání stávky přerušuje veškerý provoz a bude uzavřena, včetně všech svých částí a zařízení (školní družiny, klubu, jídelny, sekretariátu ).

Cíl stávky: 

- Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu vyučovacích hodin, omezení možnosti dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvýšení počtu žáků ve třídách, omezení volitelných předmětů, snížení počtu pedagogických asistentů, ohrožení existence malotřídek. 

- Zajistit, aby (už tak nedůstojně nízké) platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů neklesly. 

- Úhrnem: zabránit nekoncepčním zásahům do školství a současné vzdělávací soustavy. 

Tato stávka není vyvolána nějakými našimi sobeckými zájmy, ale  je i v zájmu všech dětí, neboť naše legitimní požadavky směřují k udržení kvality vzdělávání žáků. Výdaje jim určené nejsou žádným marnotratným zásahem do státního rozpočtu, ale nezbytnou investicí do budoucnosti.

U vchodu do Stellenbohmovy univerzity v Jihoafrické republice visí cedule, která uvádí: 

"Ke zničení jakéhokoli státu na světě není  třeba atomových bomb ani raket dlouhého doletu.Stačí snížit kvalitu vzdělávání a nechat studenty podvádět při zkouškách.Pacienti umírají rukama takových lékařů. Budovy se hroutí rukama takových inženýrů a architektů.Peníze se ztrácejí vinou takových ekonomů.Spravedlnost mizí v rukou takových právníků a soudců .....Úpadek vzdělání je úpadkem národa!"

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1V Praze 13. 11. 2023
Vážení rodiče,dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení ke stávce 27. listopadu 2023.Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úspornáopatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Sníženífinančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování.Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.Vážení rodiče,věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.S pozdravem
František Dobšík – předseda ČMOS PŠ                   

Stanovisko asociace ředitelů základních škol

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce, vyhlášené Českomoravským odborový svazem pracovníků školství na pondělí 27.11.2023 

Rada se shodla na následujícím: Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou. Přesto vzhledem k současné situaci, doporučujeme ředitelům škol své pedagogy podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne. Co nás k tomu vede? I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého škoství. Jedná se především o: 

● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství. 

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol. 

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.). 

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti. 

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky. 

● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě. 

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

 Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu. 

Za Radu AŘZŠ Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA prezident Asociace ředitelů ZŠ ČR. Petice rodičů na podporu stávky