Školní družina

Školní družina a školní klub jsou zřízeny podle zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2006 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Práce školní družiny a školního klubu jsou zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činností a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.

Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti na základě návrhu vedoucí vychovatelky.

Provozní doba:

ráno 6:00 – 8:00 hodin

odpoledne 11:30 – 16:45 hodin

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možnosti informuje telefonicky rodiče a osoby uvedené na zápisním lístku. Pokud je tento postup bezvýsledný, po skončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň…) a dohlédne na jeho odchod ze školy.

Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Žáci se řídí ve ŠD pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně družiny.

Školní klub

Školní klub je v provozu pro žáky druhého stupně školy v pracovní dny:

od 12:30 do 14:30 hodin

Přihlašování a odhlašování dětí

Ve školní družině je určená vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků a vybírání poplatků stanoveného ředitelem školy.

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přijímají se přednostně žáci nižších ročníků, děti zaměstnaných rodičů, děti využívající delší časový úsek pobytu ve ŠD a dojíždějící. Dále podle pořadí podání zápisních lístků. Kapacita ŠD je 130 žáků.

Za pobyt ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanoví ředitel Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699.

Poplatek se platí vždy za celé pololetí předem. Pokud není za žáka poplatek včas zaplacen, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje musí být zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je napsané na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně.