Školní družina

Školní družina a školní klub jsou zřízeny podle zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2006 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Práce školní družiny a školního klubu jsou zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činností a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.

Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti na základě návrhu vedoucí vychovatelky.

Provozní doba:

ráno 6:00 – 8:00 hodin

odpoledne 11:30 – 16:45 hodin

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možnosti informuje telefonicky rodiče a osoby uvedené na zápisním lístku. Pokud je tento postup bezvýsledný, po skončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň…) a dohlédne na jeho odchod ze školy.

Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Žáci se řídí ve ŠD pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně družiny.

Přihlašování a odhlašování dětí

Ve školní družině je určená vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků.

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přijímají se přednostně žáci nižších ročníků, žáci zaměstnaných rodičů, žáci využívající delší časový úsek pobytu ve ŠD a dojíždějící. Dále podle pořadí podání zápisních lístků. Kapacita ŠD je 150 žáků.

Za pobyt ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanoví ředitel Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje musí být zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je napsané na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně.


ŽÁKY NELZE POUŠTĚT SAMOTNÉ DOMŮ PO TELEFONIKÉM SDĚLENÍ

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Po zazvonění na p. vychovatelku prosím zřetelně nahlaste jméno, příjmení a třídu žáka a dítě vám bude posláno.

Mobilní telefon: 722 914 361 - při pobytu na dopravním hřišti

nebo po patnácté hodině