Jednotná přijímací zkouška 2020

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Důležité termíny

Pro obory s talentovou zkouškou:

Do 31. 10. 2019 odevzdat výchovné poradkyni vyplněnou přihlášku.

Do 31. 11. 2019 odevzdat či odeslat vyplněnou přihlášku na střední školu.

Všechny zbývající obory:

Do 4. 2. 2020 odevzdat výchovné poradkyni vyplněnou přihlášku.

Do 1. 3. 2020 odevzdat či doporučeně odeslat vyplněnou přihlášku na střední školu.

Jednotná přijímací zkouška pro maturitní obory se koná 14. a 15. dubna 2020. Náhradní termíny jsou 13. a 14. května 2020.

Obecné informace k přijímacímu řízení:

 • Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
 • V prvním kole přijímacího řízení má každý žák právo podat si dvě přihlášky. Každý žák dostane jeden zápisový lístek, který odevzdá na školu, na kterou byl přijat. Pokud je žák přijat na obě školy, dá zápisový lístek na jednu z těchto škol. Pokud přijat není, může do 3 pracovních dnů podat odvolání k řediteli dané střední školy.
 • Ve druhém kole přijímacího řízení má každý žák právo podat neomezený počet přihlášek.
 • Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, výjimkou je případ, kdy žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání, nebo odevzdal zápisový lístek na školu, kde konal talentovou zkoušku a následně byl přijat na školu bez talentové zkoušky.
 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
 • Pro obory s výučním listem – (tříleté) a pro obory skupiny 82 Umění a užité umění a pro konzervatoře, kde dělali talentové zkoušky, to neplatí, jednotné přijímací zkoušky nedělají.
 • Na přihlášce na SŠ bude na 1. místě zapsaná „prioritní“ škola, na 2. místě škola „náhradní“, a to v obou případech (obě přihlášky tedy budou stejné).
 • Zápisové lístky budou vydány a bližší informace sděleny na SRPDŠ v dubnu a musí být předány na střední školu, kam chce uchazeč nastoupit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude vyvěšena informace o přijetí na SŠ. Druhou „náhradní“ školu uchazeč neinformuje o tom, že nenastoupí.


Výsledky přijímacích zkoušek

 • ředitel školy zveřejní do 3 pracovních dnů od data, kdy CERMAT uvolní výsledky příjímacích zkoušek, seznam přijatých uchazečů
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává
 • písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům


Mgr. Žaneta Slezáková, výchovná poradkyně

konzultační hodiny: pondělí 9:45 – 11:00 hodin

569 430 614, 606 490 821

slezakova@zslanecka.cz


Důležité odkazy:

www.atlasskolstvi.cz

www.cermat.cz

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.infoabsolvent.cz