Výchovný poradce

Mgr. Žaneta Slezáková (sborovna 2. stupně)

 • Konzultační hodiny:
  • Pondělí 9:45 - 11:00 hodin
 • Kontakt: Telefon: 569 430 614, Mobil: 606 490 821, e-mail: slezakova@zslanecka.cz

Úloha výchovné poradkyně:

 • spolupráce s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě (návštěva 8. ročníku)
 • zjištění informací o Přehlídce středních škol v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě (31. října 2019)
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří) – nástěnka v 1. patře školy
 • poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek
 • odvolací řízení
 • evidence integrovaných žáků ve škole a spolupráce s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacím centrem a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)
 • poradenství v obtížných životních situacích žáků
 • poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

S čím mohu pomoci:

 • předám žákům nejúplnější a nejaktuálnější informace z oblasti volby povolání
 • pomohu žákům s vyplněním přihlášky na střední školy, vysvětlím žákům i rodičům průběh přijímacího řízení
 • předávám a zapůjčuji různé materiály týkající se kariérového poradenství atd.
 • sleduji výrazné změny v chování a prospěchu dětí
 • spolupodílím se na řešení výchovných problémů ve spolupráci s třídním učitelem
 • sleduji žáky se speciálními poruchami učení a chování
 • vedu administrativu integrovaných žáků


Důležitá poradenská pracoviště:

Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod

Provozuje diagnostickou a terapeutickou činnost pro děti a mládež, poradenství pro děti a rodiče a logopedii.

Adresa: Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod, 580 01

Telefon: 569 422 171 nebo 569 425 954

Web: ppphb.hbnet.cz

Email: ppp@hbnet.cz

Speciálně pedagogické centrum (SPC) Havlíčkův Brod

Speciálně pedagogické centrum Havlíčkův Brod je školské poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním.

Adresa: Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, 580 03 (2. patro)

Telefon/fax: 569 428 925

Email: spc.jitrenka@tiscali.cz

Studijní centrum BASIC

Pomocí specializovaného individuálního doučování pomáháme dětem, které mají potíže s učením. Přispíváme k lepší kvalitě vzdělávání dětí a zlepšujeme tak jejich budoucnost.

Adresa: Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

Telefon: 776 271 252

Email: hbrod@basic.cz

Ředitelka: Irena Švecová

Důležité odkazy:

www.atlasskolstvi.cz

www.cermat.cz

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.infoabsolvent.cz