Projekt: ZŠ Lánecká – měření přírodovědných veličin badatelsky

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010319

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program

Název strukturálního fondu EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP: 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD

Číslo a název výzvy MAS: 6. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Datum zahájení realizace projektu: 16. 5. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Celkové způsobilé výdaje projektu: 950 028,28 Kč

Dotace: 902 526,86 Kč

Spoluúčast žadatele: 47 501,42 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality základního školního vzdělávání podporou rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Zvýšení kvality vzdělávání nebude mít vliv jenom na žáky, kteří se budou moci vyučovat metodami za použití moderní technologie, ale bude mít dopad i na samotné vyučující. Metody a způsob výkladu, které nové vybavení v učeně umožní, usnadní výuku a rozšíří možnosti výkladu vyučované látky.